HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Laatst bijgewerkt 03/08/2023

Deze voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen de website ("Websitebeheerder", "wij", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze website en alle producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Je bent akkoord om het huishoudelijk reglement te volgen en te respecteren op onze locaties:

 • BRUSSELS KART

 • BRUSSELS GATE

 • HOCKE 

U volgt de richtlijnen van de karting briefing. Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven, en kent ondermeer de betekenis van elke vlag en/ of lichtsignaal

Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en /of materiaal toebrengt. In geval van materiële schade zal een vergoeding geeist worden van  minimum € 100,00 aan de persoon die de schade berokkend heeft. Brussels Kart behoudt zich het recht om toegang tot de sites te verlenen of te weigeren.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de personen die hem/haar vergezellen en die zwanger zijn en/of een risico op hartproblemen vertonen, er onverwijld over in te lichten dat wegens de mogelijkheid van verhoogde CO-niveaus hun aanwezigheid in de kartinghall af te raden is. Hetzelfde geldt voor de jonge kinderen waarvoor ondergetekende instaat. Ondergetekende verbindt zich er tevens toe alle personen die hem/haar vergezellen, er onverwijld over in te lichten dat wegens verhoogde geluidsniveaus het dragen van gehoorbeschermers in de kartinghall wenselijk is. Deze gehoorbeschermers zijn kosteloos te verkrijgen aan de receptie. 

De binnenmuts is verplicht bij het gebruik van Brussels Kart helmen voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een race-pak is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.

Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van Brussels Kart de kartsessies aanpassen of stopzetten.

De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.

In elk van deze gevallen behoudt het personeel van Brussels Kart zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.

Gebruik van onze parking kan enkel indien u bij Brussels Kart benuttigt zoals karting, horeca, vergadering.

Ondergetekende, verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:

 • de uitbaters van Brussels Kart,

 • de organisatoren van manifestaties,

 • de andere deelnemers en gebruikers van Brussels Kart,

 • de aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen,

 • De verzekeraars van de hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening),

 • In geval van overlijden, geldt huidig « afstand van verhaal » ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen,zijn naasten en onze verzekeraars

Bij de check-in aan de kiosk:

 • Leeftijd -16 jaar

  • deze persoon dient vergezeld te zijn van een volwassene +18jaar die verantwoordelijk is voor deze -16jarige.

  • Inlezen van identiteitskaart of scan van paspoort van de +18jarige is verplicht.

 • Leeftijd +16 jaar

  • deze persoon kan zelf in checken aan de kiosk met zijn ID/paspoort.

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw persoonlijke zaken.

Inzake gegevensbescherming, zijnde de GDPR: Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, vragen wij uw toestemming om nog steeds onze info te ontvangen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten&evenementen. Bij ondertekening van dit inschrijvingsformulier geeft u ons de toestemming uw gegevevens te bewaren en de toestemming om u mails/sms te sturen. Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden onthuld

Licentie Brussels Kart

Uw licentie is strict persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van Brussels Kart stoort kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook uw licentie ingetrokken worden.Brussels Kart behoudt zich het recht om een licentie uitgifte te weigeren.

Door het volgen van ons reglement ga je akkoord met onze laatste versie van ons huishoudelijk reglement die je kan consulteren op www.brusselskart.be